Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


 INFORMACJE OGÓLNE


Gmina Miasta Radomia realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Urząd Miejski w Radomiu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze zapewnienia dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno–informacyjnej w budynkach Urzędu Miejskiego w Radomiu, w tym min.: wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających łatwiejszy dostęp do budynku, wytyczenie ścieżek naprowadzających, zapewnienie możliwości ewakuacji, zakup pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących, zakup lup powiększających dla osób słabowidzących, utworzenie pokoju cichej obsługi dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, oznaczenie pokoi najczęściej odwiedzanych przez klientów tabliczkami w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe i inne.

Wsparciem zostaną objęte budynki Urzędu Miejskiego w Radomiu zlokalizowane przy ul. Kilińskiego 30, ul. Żeromskiego 53, ul. Rynek 1 oraz ul. Moniuszki 9.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego 30.06.2023 r.

Wartość grantu: 96 724,00 PLN


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Logo PFRON.