Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.

 CELE PROJEKTU


W nawiązaniu do projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Miasta Radomia realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Urząd Miejski w Radomiu”, którego głównym celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność to właściwość środowiska, która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Jest ona dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy. Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Jest to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzonych było z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Każdego dnia dostrzegamy konieczność zapewnienia opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowany został plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności tym osobom przez zespół powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia. W ubiegłym roku zostały zrealizowane następujące działania wynikające z planu: przeprowadzono analizy obiektów Urzędu Miejskiego w Radomiu pod względem dostosowania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej, dokonano analizy stanu dostępności cyfrowej stron internetowych Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Biuletynu Informacji Publicznej, na którym opublikowano sporządzoną deklaracje dostępności, a następnie podjęto czynności zmierzające do dostosowania stron internetowych.

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami Gmina Miasta Radomia w ramach grantu zaplanowała następujące działania w czterech budynkach Urzędu Miejskiego w Radomiu (ul. Kilińskiego 30, ul. Żeromskiego 53, ul. Moniuszki 9 oraz Rynek 1).

W celu lepszej orientacji i uzyskania wstępnej informacji dla osób niepełnosprawnych zaplanowano oznaczyć wejścia główne piktogramami informującymi o dedykowanym wsparciu urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi zostaną oznaczone pasami kontrastowymi co poprawi prawidłową widoczność dla osób słabowidzących. Zostanie utworzona ścieżka naprowadzająca od wejść głównych do miejsca, w którym będzie usytuowany plan tyflograficzny odzwierciedlający przestrzeń danej kondygnacji oraz tablica kontrastowa z informacją o lokalizacji danego wydziału bądź biura. Przed każdym punktem, na który powinna zwrócić uwagę osoba niewidoma będą mieściły się pola uwagi. Działanie to ograniczy potrzebę korzystania z pomocy osób asystujących osobie niewidomej. Planuje się również oznaczenie pokoi najczęściej odwiedzanych przez interesantów tabliczkami w alfabecie Braille’a. Dla podniesienia bezpieczeństwa i zachowania kontrastu barwnego, zaplanowano oznaczenie początku oraz końca biegów schodowych w budynkach. Poprzez zastosowanie odpowiednich oznaczeń kontrastowych, osoby słabowidzące będą mogły swobodnie poruszać się po budynkach, a poprzez zastosowanie oznaczeń fakturowych, u osób niewidzących zwiększy się orientacja przestrzenna, planuje się również zakup lup powiększających. W odpowiedzi na jasną potrzebę osób niedosłyszących wskazującą na konieczność wyposażenia Urzędu w systemy poprawiające słyszenie, planuje się zakup pętli indukcyjnej. Urządzenie eliminuje zakłócenia akustyczne - osoba słabosłysząca słyszy tylko sygnał pożądany. Rozwiązanie znacznie ułatwi kontakt na linii urzędnik - interesant, dzięki czemu wizyta w urzędzie dla osoby niedosłyszącej stanie się komfortowa. W ramach sprawnej i bezpiecznej ewakuacji, zakupione zostaną również nosze ewakuacyjno- płachtowe, które zapewnią osobom kierującym ewakuacją szybki transport osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w budynku przy ul. Moniuszki 9 drzwi wejściowe prowadzące do windy zostaną wyposażone w automatyczny system otwierania, co ułatwi dostęp do budynku osobom z trudnościami w poruszaniu się. W odpowiedzi na potrzebę osób ze spektrum autyzymu czy osób z problemami poznawczymi, które niekomfortowo czują się w tłumie czy na sali obsługi, planuje się utworzenie pokoju cichej obsługi oraz jego wyposażenie. Dzięki wyznaczeniu takiego miejsca osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały możliwość rozmowy w nieskrępowanych warunkach, w ciszy i spokoju.


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Logo PFRON.